Loader

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

 “Kayısıhane” ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

 

            İşbu sözleşme; bir tarafta "kayisihane.com" sitesinin sahibi  Visan İktisadi işletmesi  ile "kayisihane.com" sitesine üye olmak isteyen kullanıcı arasında akdedilmektedir.

 

            İşbu “kayisihane.com"  Üyelik Sözleşmesi,  "kayisihane.com" sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

 

            Kullanıcı, "kayisihane.com" sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

 

            2.1. İşbu sözleşmenin konusu; "kayisihane.com" sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

            2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan ve "kayisihane.com" tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

            2.3 Kullanıcı ve  Visan İktisadi işletmesi , işbu   sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul ve taahhüt eder.

 

3. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI:

 

            3.1."kayisihane.com" sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkânının sağlanmasından ibarettir.

            3.2. Visan İktisadi işletmesi kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, ,"kayisihane.com" sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

            Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar,  yine site üzerinden “kullanıcı”lara duyurulur.

            3.3."kayisihane.com"  sitesi tarafından sunulan “hizmetler”de yukarıdaki fıkra gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, herhangi bir Kabul beyanına bağlı olmaksızın “kullanıcı” tarafından kabul edilmiş sayılır.

 

4. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI:

 

            4.1. Üyelik; "site"nin ilgili bölümünden kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından "site"ye üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

            4.2. "Site"ye üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, "kayisihane.com" sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

 

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:

 

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri:

 

            5.1.1. "Kullanıcı"ların, "kayisihane.com" sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen "kullanıcı"ların sorumluluğundadır. "Kullanıcı"ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı "kullanıcı"ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, "kayisihane.com"` sitesinin / Visan İktisadi işletmesi  doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir şekilde "kayisihane.com"` sitesinin /  Visan İktisadi işletmesi’nin zarar tazmini zorunda kalması halinde, kullanıcı, karşılanan zararı rücuen ödemeyi peşinen Kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

            5.1.2. "kullanıcı",  Visan İktisadi işletmesi  ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "kayisihane.com" sitesi ve  Visan İktisadi işletmesi  ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

            5.1.3. “Kullanıcı”ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, "kayisihane.com" sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’  Visan İktisadi işletmesi`nin ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Kullanıcı, sorumluluğun münhasıran kendisine ait olduğunu peşinen Kabul eder.

 

5.2. Visan İktisadi işletmesi’nin Hak ve Yükümlülükleri:

 

            5.2.1. Visan İktisadi işletmesi "site"de sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri "kullanıcı"lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

           Visan İktisadi işletmesi  bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.

            "Kullanıcı"lar, Visan İktisadi işletmesi’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar. Bu  değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, “kullanıcılar” tarafından yerine getirilmez ise, gerekli görüldüğü takdirde  Visan İktisadi işletmesi  tarafından düzeltme ve/veya  değişiklikler yerine getirilebilir. Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.

            5.2.2. Visan İktisadi işletmesi “site ”de mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile “site”de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi teknik ve tipografik hata durumlarında Visan İktisadi işletmesi nin herhangi bir hukuki sorumluluğu doğmayacaktır.

 

            5.2.3 Visan İktisadi işletmesi  "site"de yer alan "şahsi kullanıcı" bilgilerini veya üyeliğe ilişkin "kullanıcı" bilgilerini, "kullanıcı" güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Kullanıcı, sözleşmenin imzalanması ile buna muvafakat etmiş sayılır.

 

            5.2.4 Visan İktisadi işletmesi "site"nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, siteyi karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren "kullanıcı"nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

 

6. DİĞER HÜKÜMLER:

 

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları:

 

            6.1.1. "kayisihane.com" sitesinde bulunan (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanlar, ("kayisihane.com" telif haklarına tabi çalışmalar) Visan İktisadi işletmesi  ne  ait olarak kullanılmaktadır.

            "Kullanıcı"lar, "kayisihane.com"sitesindeki mal ve hizmetleri, siteye ilişkin bilgileri ve Visan İktisadi işletmesi ‘nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının "kayisihane.com"`sitesinde sunulan mal ve hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez.

 

            6.1.2. Visan İktisadi işletmesi’nin "kayisihane.com" hizmetleri, "kayisihane.com" bilgileri, "kayisihane.com" telif haklarına tabi çalışmaları, "kayisihane.com" ticari markaları, "kayisihane.com" ticari görünümü veya "site" vasıtasıyla sahip olunan her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

6.2. Sözleşme Değişiklikleri:

 

            6.2.1. Visan İktisadi işletmesi tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve sitede ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Değişiklik ve/veya uyarlamalar, sitede ilan edildiği tarihten itibaren başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

            6.2.2. İşbu sözleşme, "kullanıcı"nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.3. Mücbir Sebepler:

 

            6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda,  Visan İktisadi işletmesi  tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir. İfa imkansızlığının ortadan kalkması halinde, yeniden ifa, kullanıcının ifa imkansızığının ortadan kalkmasından sonra talepte bulunmasına bağlıdır.

 

            6.3.2. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Visan İktisadi işletmesi nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

6.4. Uygulanacak Hukuk:

            İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır ve İstanbul  Mahkemeleri yetkilidir.

 

6.5. Sözleşmenin Feshi:

            6.5.1. İşbu sözleşme "kullanıcı", "site"ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, "kullanıcı"nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

            6.5.2. Visan İktisadi işletmesi "kullanıcı"ların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve "kullanıcı"lar fesih sebebiyle Visan İktisadi işletmesi’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a. "Kullanıcılar"ın, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

 

b. "Kullanıcı"nın kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

 

c. “Kullanıcı”nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,

 

d. “Kullanıcılar”ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları "kayisihane.com" adresindeki alış verişlerde bulunması.

"Kullanıcı", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "site" mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve "site"deki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "site"nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.