KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Çamlıca Basın Yayın Eğitim Sağlık Turizm İnşaat San. ve Ticaret A.Ş.“Veri Sorumlusu” sıfatına sahiptir.

Veri sorumlusu sıfatına sahip yukarıdaki adı geçen tarafından, mevzuatta yer alan şartlar çerçevesinde aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kişisel verilerinizin, doğrudan tarafınızla ya da temsilcisi olduğunuz tüzel kişilik ile olan ticari faaliyetlerimiz kapsamında veya sizlerle olan hizmet ilişkisi dâhilinde; işlenmelerini gerektiren amaç doğrultusunda ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, korunacağını, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen kişisel verilerinizin talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bilgilerinize açıkça sunarız.

  1. Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Yöntemi, Amacı ve Sebepleri

Tarafınıza ait kişisel veriler, hizmet ilişkisinin niteliğine bağlı olarak; fiziksel başvuru, çağrı merkezi, web sitesi kullanımı gibi internet, mobil uygulamalar, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik olarak elde edilip işlenmektedir.

Bu bağlamda; hizmet ilişkisinin kapsamı çerçevesinde satış hizmetlerine ilişkin sunum, tanıtım, bilgilendirme ile pazarlama hizmetlerinin yürütülmesi, ilgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, kamu ve özel hukuk kişileriyle yapılan anlaşmalarda öngörülen yükümlülüklere uyulması, iş birliği içerisinde olduğumuz diğer kişiler ile olan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi, talep edilen diğer hizmetlerin sunulabilmesi, hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkinin gereğini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel verilerin işlenmektedir.

  • Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Hangi verilerin işlendiğini, verilerin amacına uygun işlenip işlenmediğini öğrenme, verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Kanun kapsamındaki başvuruları ve taleplerinizi, “www.kayisihane.com” web adresinde ve iletişimde bulunan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle; Zaviye Mah. Hulusi Efendi Cad. Hamidiye Çarşısı No: 49T Darende/Malatya adresine bizzat teslim ederek veya Noter kanalıyla iletmek suretiyle, info@kayisihane.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

İşbu formun bir sureti size verilmiştir.